Liederen van en over het Vlaams Nationaal Jeugdverbond

Dietse vendels  - Wim Verreycken

Dietse vendels breken baan, VNJ marcheert vooraan.
Laat de brave burger schelden: Goedzaks' woede schenkt ons vreugd'.
Wij gaan recht af op ons doel: Toekomst hoort de jeugd!

Blauwvoetvendels, Meisjesscharen marcheren, recht naar de stralende zon.
Blauwvoetvendels, Meisjesscharen marcheren: Vlaand'ren wordt Dietsland weerom!

Dietse vendels breken baan, VNJ marcheert vooraan.
Tegen rode wereldwoeker vormen wij een woud van eik,
Dat elk onkruid nederslaat: Vlaamse volk wordt staat!

Dietse vendels breken baan, VNJ marcheert vooraan.
Wieke naar de vrije einder weer de trotse Blauwvoet mee,
Dreune luider uw parool: Rodenbachs' houzee!

Beloftelied  - Wim Verreycken

Wanneer in 't Oosten weer de zonne daagt, en in de nieuwe dag weer de Blauwvoet jaagt, hernieuw 'k mijn heil'ge eed:
Trouw aan het volk van Nederland, trouw aan ons Jeugdverbond, trouw aan de Levenswet.
Deze eed in ons harte gebrand, wordt een pijler voor 't nieuwe vrije vaderland,
Laat lauwheid steeds klagen, laat lafheid versagen, wij blijven onze eed gestand, in 't eigen Vlaanderland: Volk wordt staat!

Bouw het mee  - Wim Verreycken, Luk Bellens

1. Geef me vleugels als een vrije vogel in zijn hoge vlucht. Geef me wolken en ik teken mooie dieren in de blauwe lucht.
Geef me oren om te luist'ren naar 't gezang van de natuur. Geef me mensen om te helpen in hun stille avonduur.

Want 'k wil bouwen aan de toekomst, aan mijn eigen VNJ. Ik breng balken, mortel, stenen, bouw het mee.
Want 'k wil bouwen aan de toekomst, aan mijn eigen VNJ. Ik breng balken, mortel, stenen en bouw mee, ja bouw het mee.

2. Geef me dromen van de verte, van de kim, de horizon. Geef visioenen van de heide, met een purp'ren heidebloem.
Geef m'een Vlaand'ren om te redden uit zijn lange, lange nacht. Geef me kind'ren die nog kind zijn, met een heerlijk blije lach.

3. Geef me leiders die nog leiden, die nog dienen, onverpoosd. Geef me leidsters met hun inzet, met hun glimlach, met hun troost.
Geef hen sterkte in hun streven naar een bet're maatschappij. Geef geloof in d'eigen krachten, makend Vlaand'ren, Vlaand'ren vrij.

Wimpels waaien over Vlaanderen

Wimpels waaien over Vlaand'ren, stormend vooraan (heija-oho), oranje-blanje-blauwe vaandels, het VNJ (heija, oho):

1. Zwart als de aarde, grijs als de luchten, oranje als de avondzon:
Zie j'ons in Vlaamse vrije gouwen: houzee het VNJ!

2. Noordzee de duinen, Kempen de heide, Laagland gij blijft mij eeuwig lief.
Leef in je kind'ren, nu en immer: houzee het VNJ!

3. Wij smeden banden, nooit meer te breken, ons bindt de eigen Blauwvoetvlag.
Handen tot vuisten, wal van trouwen: houzee het VNJ!

Leiderslied  - Wim Verreycken

1. 't Gedrocht van achttiendertig dacht Vlaanderen vernield. Verdeeld, terneergeslagen, en hopeloos ontzield.
Maar sterker dan de kerker, veel sterker dan de haat,
was Vlaamse houwe trouwe: 't is België dat vergaat.
 

Dit volk wil geleid, naar vrijheid gestuurd. Geef het nieuwe leiders.
Een jeugd staat bezield door strijdbanier: één rond nieuwe leiders.


2. Heropgestane jong'ren, rond weerbaarheid vereend,
verov'ren weer de toekomst, houzee: een zegekreet.
Laat blijheid ons besturen, waar Uilenspiegel gaat.
Zie jong de zonne rijzen: een gouden dageraad.
 

3. Geloof in idealen, gedragen door een kind. Het erfgoed van de Vlamen, behoed in tijdenwind.
Begeesterd door een Blauwvoet, door eigen V.N.J.,
zo dragen leidsters, leiders, een grootse opdracht mee.

Uniform  - Wim Verreycken, Luk Bellens

1. 'k Draag zo gaarne mooie kleren of een uniform. 'k Hou ook veel van paraderen in dat uniform.
Links en rechts en commanderen met mijn uniform. Brave burgers ambeteren: foei, een uniform.

Grijze hemd, oranje das, zijn toch meer dan een pauwenkleed. Eisen inzet elke dag, trouw aan de eigen eed: VNJ houzee!

2. Velen willen eens proberen in ons uniform. Zullen dwaasheid nooit verleren zelfs in uniform.
Komen later protesteren om dat uniform. Kunnen nooit de echtheid leren uit dat uniform.

3.Wij die neergang willen keren dragen uniform. Willen lakse tamheid weren door ons uniform.
Blijven Dietse dromen eren met ons uniform. Naar een vrije kim marcheren: leve 't uniform!

Duizend vaandels  - Rover

1. Van op Corsica tot in Litouwen staat een nieuwe jeugd paraat.
Vormt een machtig leger van getrouwen, dat zal breken de oude staat!

Keervers: En daarom dus voorwaarts, voor Vlaand'rens toekomst.
Kameraden vecht voor een Europa waar de vrijheid lacht.

Hijs een vaandel, duizend vaandels, rond de klauwende Leeuwevlag!

2. Over Brussel, Voer en IJzertoren, reiken wij elkaar de hand.
Franskiljons ruim baan, ge zijt verloren, leve Vlaand'ren: ons vaderland !


3. Boven 't Avondland laaien de vlammen, van een harde, lange strijd.
Muren vallen en paleizen branden, breng Europa de nieuwe tijd !

IJzertoren  -  Rob Verreycken

1. IJzertoren, als 'k u zie verrijzen met stoere schoonheid aan d'horizon, denk ik aan jonge kerels,
soldaten die gaven voor Vlaand'ren hun leven, hun lijken aan 't zand.

2. IJzertoren, uw grond zag het lijden. Tussen bloed en slijk werd onz' jeugd afgemaakt.
Maar uit pijn en ontbering werd ons volk herboren, met hulde aan de strijders en vloek aan de staat.

3. IJzertoren, men heeft u gebroken, ramen tot scherven, uw beelden tot puin.
Maar wat haat kan vernielen bouwt Vlaamse liefde op, met trouw als fundering en eeuwigheid in top.

4. IJzertoren, blijf baken voor Vlaanderen, roep met uw beiaard de doden ten strijd.
Laat hen zwijgend marcheren naast nieuwe getrouwen, die niet zullen rusten voor Vlaand'ren is bevrijd!

Wij stichten brand  - Wim Verreycken

1. Wij stichten brand, in Vlaand'ren! Het vuur van ons willen, de gloed van onze moed.
Wij stichten brand in Vlaanderen mijn land.

2. Storm op zee: Houzee! Hoog boven de golven jaagt weer de Blauwvoet mee.
Storm op zee, houzee het VNJ!

Goedenacht  - Wim Verreycken

Goedenacht, m'n vaandel goedenacht, als d'avond valt in Vlaand'ren daalt gij in ons gemoed.
Goedenacht, m'n vrienden goedenacht, blijf kring van kameraden, bewaar je trouw goed.
Goedenacht, m'n Dietsland goedenacht.

Terug naar muziekpagina's